РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 

1. Въведение

Настоящото ръководство има за цел да даде общ поглед върху начина на работа на Информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ), нейните модули и функционалности. Ръководство има за цел да даде начина на работа на Информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ) и ползването на електронните административни услуги от гражданите и бизнеса.
Същото следва да послужи и като помощна информация за потребителите на деловодната част на ИССИ – участници в изпълнителните производства (граждани и бизнес), държавни съдебни изпълнители, частни съдебни изпълнители и контролните органи. Ръководството описва видовете модулите на системата и начините на работа на всеки от тях. Документът съдържа информация относно техническите възможности и функционалности на системата, които служат за генериране на справки на база наличната статистическа информация.
Адресът за достъп до системата е: https://issi.mjs.bg
 
 

2. Списък на съкращенията

 
АИС
Автоматизирана информационна система
АВп
Агенция по вписванията
ЕАУ
Електронна административна услуга
ДАЕУ
Държавна агенция "Електронно управление"
ДК
Дисциплинарна комисия
ДСИ
Държавен съдебен изпълнител
ИЗСВ
Инспекторат на министъра на правосъдието по ЗСВ
ЗЕИ
Закон за електронната идентичност
ЗСВ
Закон за съдебната власт
ЗЧСИ
Закон за частните съдебни изпълнители
КЕП
Квалифициран електронен подпис
МП
Министерство на правосъдието
НОИИСРЕАУ
Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
ПИН код
Персонален идентификационен номер
СИ
Съдебен изпълнител
ИССИ
Информационна система на съдебното изпълнение
ТР
Търговски регистър
ФЛ
Физическо лице
ЦРЮЛНЦ
Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел
ЧСИ
Частни съдебни изпълнители

3. Модул справки за граждани и бизнес – Електронни Административни Услуги

ИССИ реализира достъп до справките за граждани и бизнес чрез електронната платформа на Министерство на правосъдието, в която достъпът се осъществява посредством интеграция с държавната електронната идентичност и използване на квалифициран електронен подпис КЕП. Това осигурява висока сигурност и достъп до всички физически и юридически лица участващи в съдебно изпълнение.
Физическо лице може да заяви всяка една от посочените по-долу електронни административни услуги (ЕАУ) от свое име, ако е взискател или длъжник по изпълнително дело. Услугата може да бъде предоставена, ако заявителят е вписан в съответното качество по изпълнителното дело, за което иска да направи справка.    
 
Физическо лице - пълномощник на физическо или юридическо лице, което е взискател или длъжник по изпълнително дело може да заяви всяка една от посочените по-долу ЕАУ, ако по съответното изпълнително дело е представено надлежно пълномощно, което му дава необходимия обем и обхват на представителна власт. Услугата може да бъде предоставена само след проверка на неговата представителна власт на основание вписването му като участник в изпълнителното производство, като ИССИ предоставя възможност за проверка и в Регистъра с пълномощни на Нотариалната камара и други регистри, тъй като в ИССИ е създадена възможност за последващ обмен на данни  на ИССИ с други информационни системи.

Физическо лице – законен представител на юридическо лице, което е взискател или длъжник по съответното изпълнително дело, може да заяви всяка една от посочените по-долу ЕАУ от името на представляваното от него юридическо лице след автоматизирана проверка, че заявителят е вписан като представляващ юридическото лице по изпълнителното дело. Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация - електронна идентификация по смисъла на ЗЕИ, извлечено от КЕП, както и на основание създадената възможност за обмен на данни на ИССИ с други информационни системи - за автоматична проверка за представителна власт в ТР/БУЛСТАТ/ЦРЮЛНЦ.

Физическите лица – адвокати могат да заявяват ЕАУ само за справки по дела, по които са пълномощници или законни представители на взискатели или длъжници по тези дела.

Физически лица и техните пълномощници, и законни представители или пълномощници на юридически лица, които са участници в изпълнителни дела в друго качество – като ипотекарни кредитори, неучастващи в производството, трети лица -наддавачи в публична продан или трети лица, в чието владение са движими или недвижими вещи, обект на действия по принудително изпълнение, могат да заявят ЕАУ за получаване на справки само на основание правен интерес като заявената услуга чрез ИССИ автоматично се отнася към съответния съдебен изпълнител за преценка след проверка дали може да изпълни исканата справка. По същия начин заявената чрез ИССИ услуга се препраща автоматично към съответния съдебен изпълнител, когато се иска справка за постъпили и преведени суми.
 1. ИССИ дава на участниците в съответното изпълнително производство възможност за извършване на справки (електронни услуги) относно:
   1. Изведен и връчен отрязък от връчената Покана за доброволно изпълнение, изведените и връчени призовки за принудително изпълнение, съответно други съобщения като запорни съобщения, искания до АВп за вписване на възбрана, уведомления по ДОПК до НАП, изискване на справки, изпратени до взискателя съобщения за нестанала публична продан и други изведени и връчени документи;
   2. Въведени във входящия регистър отговори на съобщенията с достоверна дата;
   3. Наложени възбрани;
   4. Изведени писма за уведомяване на ипотекарния кредитор;
   5. Изведени за регистрация в съда протоколи за разгласа на продажбите на движими и недвижими вещи;
   6. Начислени такси и разноски
   7. Постъпили и преведени суми.
За реализирането на услугите е изградена електронна платформа, която е базирана на Единната точка за обмен на данни в държавната администрация. ИССИ е приведена в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ (https://issi.mjs.bg), а също така и на (https://iisda.government.bg/). Обменът на електронни документи се осъществява в съответствие с Наредбата за обмена на документи в администрацията при спазване на изискванията на чл. 33 от НОИИСРЕАУ.

            Ползвателят на услугата я избира от списъка

Запознава се с детайли за електронната услугаСлед което се пренасочва към сайта на електронната идентичност за идентифициране, чрез КЕП
Избира се сертификата от списъкаВъвежда се ПИН кода за сертификатаСлед идентификация потребителят заявява съответната услуга.

4. Модул за регистриране на документи и Модул за регистриране на междинни документи и свързани преписки

Чрез тези модули всички документите се регистрират в Информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ) и се води регистър на входящите и изходящи документи. Системата пази тяхната версия и връзките помежду им с цел проследяване на процеса по обмен на документите, хронологията им и дейностите, произтичащи от тях.
Освен документите, може да се регистрира и процесът по доставянето им и статусът на доставката за целите на процедури, при които се изисква проследяване на срокове.

4.1. Регистриране на входящ документ

За регистриране на входящ документ се отваря главното меню на системата и се избира съответно "Деловодство" – "Регистриране на документ". На екрана се зарежда формата за регистриране на документ.
Попълват се полетата както следва:
1. Вид документ
                        От тип на документа се избира "Входящ".

2. Номер на документа
В случай че се използва централната деловодна система на Министерството на правосъдието, се попълва номерът, с който документът е регистриран в нея.
В случай че ИССИ е в ролята си на централна деловодна система, то тя издава служебно пореден номер на входящия документ.
3. Дата на документа
За дата на документа се избира дата на входиране в централната деловодна система. Когато документът не е входиран в централната деловодна система и ИССИ е в ролята си на централна деловодна система, датата се попълва автоматично от системата.
4. Начин на доставка
В случай че информацията относно начина на доставка следва да бъде налична в ИССИ, при регистриране на документа следва да се попълни полето "начин на доставка". За целта от наличния списък се избира начинът на получаване на документа: "Препоръчано писмо", "Електронна поща", "Входиран на регистратура", "Лично".
5. Статус на доставка
Когато се регистрира входящ документ, последният вече е доставен и съответно статусът на документа задължително е "Доставен".
6. Дата на доставка
За целите на проследяване процесът на доставка, когато това е необходимо, следва да се попълни датата на доставяне на документа, съгласно статуса на доставка. Датата на доставка може да служи за справка при проследяване на (законови) срокове.
7. Категория на документа
От падащото меню се избира категорията на документа. Всички категории документи са описани в номенклатурата на документите и са класифицирани. При избор от падащото меню се зареждат документите от съответната категория.
8. Вид на документа
След избор на категорията се избира и конкретният вид документ от номенклатурата.
9. Номер на преписка
При регистрацията на документа в ИССИ следва да се въведе номерът на преписката, към която да се разпредели документът.
10. Подател
В това поле се вписват данни относно подателя на документа.


Подателят може да се избере подателя от списъка с лицата по преписката, за по бърза работа, или да добави ново лице по преписката.
Ако лицето не е регистрирано в системата се създава нов запис. За целта се отваря нов прозорец, в който се прави избор дали лицето е физическо или юридическо. При направен избор излиза прозорец, в който се добавят атрибутите за лицето.
11. Получател
В полето се впиват данни относно получателя на документа. Ако лицето не съществува, то се регистрира в системата по описания вече ред
12. Относно лице
В полето се вписват данни на лицето, до което се отнася съответния документ. Ако лицето не съществува в системата, то може да бъде добавено. В случаите, когато кореспонденцията се води чрез лице или организация, това поле указва за кого конкретно се отнася документът.
13. Брой екземпляри
Попълва се броят екземпляри на документа за целите на проследяване на всеки един.
14. Брой страници
Попълва се броят страници на документа за целите на проследяване целостта на документа.
15. Анотация
В това поле се попълва свободен текст, който описва допълнителни аспекти и данни относно документа, включително различни бележки, които да се вземат предвид от останалите потребители на ИССИ.
16. Референтен документ
Чрез това поле може да се създават връзки между различни документи, регистрирани в ИССИ. Връзката се създава чрез изписване на номера на вече наличния в системата документ, който е свързан с документа, който се регистрира.
След попълване на полето за номер на преписка под него се визуализира списък с всички документи по дадена преписка, което позволява да се избере лесно референтният документ от списъка. При избор на документ по описания ред, неговият номер се попълва автоматично.
17. Прикачване на документ
Електронното копие на документа се прикачва към създавания запис.
След натискане на бутон "Запази" документът се регистрира в системата.

4.2. Регистриране на Изходящ документ

За регистриране на изходящ документ се отваря главно меню на системата и се избира съответно "Деловодство" – "Регистриране на документ". На екрана се зарежда формата за регистриране на документ.
Попълват се полетата, както следва:
1. Тип документ
                        От тип на документа се избира "Изходящ".

2. Номер на документа
В случай че се използва централна деловодна система на Министерството на правосъдието, в полето се попълва номерът, с който документът е регистриран в нея.
В случай че документът не е регистриран в централна деловодна система на Министерството на правосъдието, то ИССИ издава служебно пореден номер на изходящия документ.
3. Дата на документа
Когато документът е регистриран в централна деловодна система на Министерството на правосъдието, в полето се вписва датата на изходиране от централната деловодна система. В противен случай ИССИ автоматично попълва датата на изходиране на документа.
4. Начин на доставка
При необходимост от наличие на информация в ИССИ относно начина на доставка, в това поле се избира начин на изпращане: "Препоръчано писмо", "Електронна поща", "Входиран на регистратура", "Лично".
5. Статус на доставка
За целите на проследяване процесът на доставка чрез ИССИ, когато това е необходимо, в полето може да се избере от списъка статусът на доставка на документа: "Доставя се", "Доставен", "Неуспешно доставен". Този статус подлежи на промяна. За целта се отваря регистърът на документите и се отразява събитието по доставяне или неуспешно доставяне на документа.
6. Дата на доставка
За целите на проследяване чрез ИССИ на процеса на доставка, когато това е необходимо, се попълва датата на доставяне на документа, съгласно статуса на доставката му. Тази дата подлежи на промяна, когато се отразява ново събитие по доставяне или неуспешно доставяне на документа.
7. Категория на документа
От падащото меню се избира категорията на документа. Всички категории документи са описани в номенклатурата на документите и са класифицирани. При избор от падащото меню се зареждат документите от съответната категория.
8. Вид на документа
След избор на категорията се избира и конкретният вид документ от номенклатурата.
9. Номер на преписка
В това поле се въвежда номерът на преписката, към която следва да се разпредели документът.
10. Подател
В полето се изписват данни за подателя на документа. Ако лицето не е налично в системата, то се регистрира по описания по-горе ред.
11. Получател
В полето се изписват данни за получателя на документа. Ако лицето не съществува, то се регистрира в системата по описания по-горе ред.
12. Относно лице
В полето се изписват данни за лицето, за което се отнася документът. Ако лицето не съществува в системата, то може да бъде добавено. В случаите, когато кореспонденцията се води чрез лице или организация, това поле указва, за кого конкретно се отнася документът
13. Брой екземпляри
В полето се попълва броят екземпляри на документа за целите на проследяване на всеки един.
14. Брой страници
В полето се попълва броят страници на документа с цел проследяване целостта му.
15. Анотация
В това поле се попълва свободен текст, който описва допълнителни аспекти и данни относно документа, включително различни бележки, които да се вземат предвид от останалите потребители на ИССИ.
16. Референтен документ
Чрез това поле може да се създават връзки между различни документи, регистрирани в ИССИ. Връзката се създава чрез изписване на референтния номер на вече наличен в системата документ, който е свързан с документа, който се регистрира.
След попълване на полето за номер на преписка под полето се визуализира списък с всички документи по дадена преписка, което позволява да се избере лесно референтният документ от списъка. При избор на документ по описания ред, неговият номер се попълва автоматично.
17. Прикачване на документ
Електронното копие на документа се прикачва към създавания запис.
След натискане на бутон "Запази" документът се регистрира в системата.
 

4.3. Доставка на документ

 
За отразяване на процеса на доставка на документите чрез ИССИ се използва функционалност за отразяване на статуса и датата на доставка на документ. Данните относно доставката може да бъдат описани и при регистриране на документа в системата, в случай че са известни. Информация относно доставката на входящи документи, особено относно тези, регистрирани в централната деловодна система на Министерството на правосъдието, е вече налична към момента на доставката и може да бъде описана при регистриране на документа в ИССИ. В случаите, когато регистрираме изходиран документ и го връчваме лично на лицето, също е възможно в момента на регистрация да бъде отразен и крайният статус и дата на доставката.
Когато доставката се извършва чрез куриер, призовкар или друг приносител, статусът и датата на доставка на документа може да бъдат описани в по-късен момент, след регистрация на документа в ИССИ.
За добавяне на информация относно доставката на документа в момент, следващ регистрирането на документа в ИССИ, се отваря главното меню и се избира "Деловодство" – "Доставка на документ". На екрана се зарежда формата за Доставка на документ.
Извършва се търсене  по номер на документа или по номер на преписка
1. По номер на документ
Полето "Документ Номер" се използва, когато е известен референтният номер на документа. В тези случаи в полето се попълва референтният номер и се натиска "Enter", за да бъдат заредени детайлите за документа.
2. По номер на преписка
Търсене на документа, относно когото се попълва информация за доставката, е възможно и по номер на преписка, по която е разпределен документът. За целта се използва поле "Преписка Номер", в което се вписва номерът на преписката и се натиска "Enter". В таблица под полето се визуализират документите по намерената преписка. От списъка се избира документът, относно когото се попълва информация за доставката.
3. Отразяване на Доставка
Във формата за детайл на документ се избира начинът на доставка: "Препоръчано писмо", "Електронна поща", "Входиран на регистратура", "Лично".
Във формата за детайл на документ се избира статусът на доставка: "Доставя се", "Доставен", "Неуспешно Доставен".
Във формата за детайл на документ се избира датата на доставка на документа.
 

5. Модул за пълнотекстово търсене и Модул за сканиране на документи

ИССИ съдържа модули за пълнотекстово търсене и за сканиране на документи, използвайки OCR алгоритъм за разпознаване на текст. Всеки регистриран документ автоматично се индексира пълнотекстово, като се обновява базата данни. Не се изискват изрични действия от страна на потребителя, за да се индексират регистрираните от него документи.
ИССИ се интегрира със сканиращи устройства по три начина:
 • Посредством TWAIN интерфейс;
 • Посредством конфигурирана папка, от която системата автоматично прочита и зарежда сканираните документи;
 • Посредством използването на формата за детайли на документ и прикачване на сканирания документ от файл.
Резултатът от работата на двата модула се използва от функционалността за търсене по документи.

5.1. Търсене на документ

Всички регистрирани документи могат да бъдат намирани в ИССИ на база различни критерии. Документите могат да бъдат търсени на база атрибутите, които са въведени в процеса на регистрацията им, чрез пълнотекстово търсене в текста на документа или чрез комбинация от двата метода.
За използване функционалността за търсене на документи от главно меню се избира съответно "Деловодство" – "Търсене на документи". На екрана се зарежда формата за Търсене на документ.
Съгласно наличните за съответните документи атрибути, последните могат да бъдат филтрирани по:
  • Тип на документа – Входящ или Изходящ
  • Период на регистриране на документа в ИССИ – дата на регистрация
  • Категория на документа – класифициран по номенклатурата при регистрация
  • Вид на документа – класифициран по номенклатурата при регистрация
  • Номер на документ
  • Статус на доставка – Доставен, Неуспешно доставен, Доставя се
  • Период на доставка – по дата на доставка
  • Номер на преписка – по която е разпределен документа
  • Подател
  • Получател
  • Относно лице
  • Брой екземпляри
  • Брой страници
  • Референтен номер на документ.
Освен чрез атрибутите на документа, в полето "Търсене по текст" може да се въведе ключова дума или израз, който да бъде открит в съдържанието на документа.
Резултатите се визуализират в табличен вид, като при избор на даден документ могат да бъдат отворени неговите детайли или документът може да бъде визуализиран и прочетен електронно.

6. Модул за отразяване на резолюция върху входящи и междинни документи

Чрез функционалността на модула ИССИ реализира възможността за отразяване на резолюции на документи. Модулът позволява също да се създават задачи за изпълнение от даден потребител/служител. За всяка задача може да бъде поставен краен срок за изпълнение. Функционалността позволява проследяване изпълнението на възложените задачи и спазването на заложените срокове за изпълнението им.

6.1. Нова Резолюция/Задача

За създаване на нова резолюция/задача се отваря главно меню и се избира съответно "Резолюции/Задачи" – "Нова задача". На екрана се зарежда формата за регистриране на нова Резолюция/задача.
В екранната форма може да се попълнят следните полетата:
1. Вид - избира се основният вид на записа: "Резолюция" или "Задача"
2. Категория - от списъка се избира категорията от съответно дефинираната номенклатура. При избора й се попълва и списъка с типовете резолюции/задачи
3. Тип - от списък се избира типа (или името) на конкретната резолюция или задача от дефинираната номенклатура.
4. Статус - от списък се избира статуса: "Разпределена", "В процес на изпълнение", В застой, "Отказана", "Приключена", "Отменена"
5. Планирана дата - въвежда се срокът, до който се планира да бъде завършена резолюцията или задачата
6. Номер на преписка - описва се свързаната преписка, по която следва да се разпредели резолюцията или задачата
7. Номер на документ - описва се документът, във връзка с който се създава съответния запис - резолюция или задача
8. Изпълнител - от списъка се избира служителят, който следва да изпълни резолюцията/задачата
9. Описание - създава се текст в свободна форма, с който се уточнява в какво се състои и как трябва да се изпълни резолюцията/задачата.

6.2. Търсене на Резолюция/Задача

ИССИ позволява търсене на резолюция/задача. За целта се отваря главното меню и се избира съответно "Резолюции/Задачи" – "Нова задача". На екрана се зарежда формата за регистриране на документ.
При търсене на резолюция/задача могат да се използват следните филтри:
   • Вид - Резолюция или Задача
   • Категория - съгласно дефинираната номенклатура.
   • Тип - типа (или името) на конкретната резолюция или задача от дефинираната номенклатура.
   • Статус на резолюцията или задачата: Разпределена, В изпълнение, В застой, Отказана, Приключена, Отменена
   • Планиран период
   • Период на стартиране
   • Период на завършване
   • Номер на преписка
   • Номер на документ
   • Изпълнител
   • Описание
Резултатът от търсенето се визуализира в таблична форма, от която може да се влезе в детайлите на всяка конкретна резолюция или задача.

7. Модул за класиране в архивни дела и Модул за обмен на документи. Архив

Чрез функционалността на модула могат да се локализират всички документи с цел сигурно проследяване на хартиените носители.

Функционалността се достъпва чрез детайлите по преписка и отваряне на прозореца "Архив/Местоположение". В прозореца е визуализирана историята на физическото преместване на досието с хартиени документи по преписката.

За отразяване на местонахождението на хартиеното досие се избира име на архива и се натиска бутона "Премести в Архив".

Системата автоматично отразява времето и часа на преместване на документите в архив за целите на отчетността.

7.1. Обмен на преписки

Тази функционалност се използва, за да се обменят досиета на преписките между служителите в Инспектората по ЗСВ и/или финансовите инспектори по ЗЧСИ при необходимост.
Функционалността се достъпва чрез детайлите по преписка като се отваря прозореца "Архив/Местоположение". В прозореца е визуализирана историята на физическото преместване на досието с хартиени документи по преписката.
За отразяване на местонахождението на хартиеното досие се избира името на служителя, на когото следва да се дадат права за достъп до преписката, и се натиска бутона "Предаване на".
Системата автоматично отразява времето и часа на извършване на промяната за целите на отчетността.

8. Модул за електронно подписване

Чрез този модул ИССИ предоставя интегриран и унифициран начин за електронно подписване на документи от потребителите.
Функционалността се достъпва от екрана за детайли на документ.
1. Натиска се бутона "Подпиши Документ"
2. В диалоговия прозорец се избира сертификатът от електронния подпис на потребителя
3. Въвежда се секретният ПИН код на електронния подпис
4. Извежда се екран за потвърждение за успешно извършената операция.

9. Модул Справки за контролна дейност и статистика

ИССИ реализира достъпът до статистическите данни чрез електронната платформа на Министерство на правосъдието. Достъпът се осъществява посредством интеграция с държавната електронната идентичност и използване на квалифициран електронен подпис (КЕП). Това осигурява висока сигурност и достъп до всички организации и контролни органи, които имат права за достъп до съответните справки.
Модулът се интегрира в портала на Министерство на правосъдието.

9.1. Справки за контролната дейност

ИССИ позволява извършването на следните справки (електронни услуги) във връзка с осъществяваната от Инспектората по ЗСВ и от финансовите инспектори по ЗЧСИ контролна дейност:
   • постъпили жалби до министъра на правосъдието и до Съвета на КЧСИ срещу действия на съдебните изпълнители;
   • постъпили жалби до Съвета на КЧСИ срещу действия на съдебните изпълнители
   • въведени в регистрите жалби срещу съдебния изпълнител;
   • изведени писма до окръжния съд с приложено копие от делото
   • въведени заповеди на министъра на правосъдието или писма до председателите на районните съдилища, съответно решения на Съвета на КЧСИ за проверка на съответния съдебен изпълнител
   • въведени писма до председателите на районните съдилища;
   • въведени решения на Съвета на КЧСИ за проверка на съответния съдебен изпълнител.
ИССИ позволява извършването и на следните справки (електронни услуги) при осъществяваната от Инспектората по ЗСВ и от финансовите инспектори по ЗЧСИ контролна дейност по конкретно изпълнително дело:
  • Изведени от изходящия регистър и връчени документи;
  • Въведени във входящия регистър отговори на съобщенията с достоверна дата;
  • Наложени възбрани;
  • Изведени писма за уведомяване на ипотекарния кредитор;
  • Изведени за регистрация в съда протоколи за разгласа на продажбите на движими и недвижими вещи;
  • Начислени такси и разноски
  • Постъпили и преведени суми

9.2. Управление на права за достъп и делегиране

Управлението на достъпа до конкретна справка или услуга се осъществява по процедурите на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) за идентификация и оторизация на електронните административни услуги в България. Справките се заявяват от Министерство на правосъдието към платформата за електронни услуги.
 

10. Модул Електронен регистър на ИССИ

ИССИ получава регулярно транзакционни данни от работата на съдебните изпълнители. Данните се обменят ежедневно и се осъществяват чрез електронен интерфейс.
Модулът запазва данните, постъпили от съдебните изпълнители, като достъпът до данните се осъществява само при наличие на заповед за възлагане на проверка по дадена преписка. Само проверяващият инспектор има права на достъп до дневника на извършените действия по проверяваното изпълнително дело.
За целите на извършването на мониторинг могат да се правят справки по различни критерии, без реално да се преглеждат наличните в регистрите документи. Целта на статистическите справки е да се наблюдават тенденции при работата на съдебните изпълнители и различни практики в дейността им, както и да се планират по-ефективно осъществяваните от инспекторите от Инспектората по ЗСВ и от финансовите инспектори по ЗЧСИ проверки.
Данните, които ИССИ получава на ежедневна база, са:
   • Данни за изпълнително дело
    • Номер
    • Съдебен изпълнител
    • Дата на образуване
    • Дата на прекратяване
    • Статус
    • Характер на производството
   • Лица по делото
   • Копие на регистрите:
    • входящи документи
    • изходящи документи
    • дневник на извършените действия

11. Модул за управление на преписки по жалби и сигнали

ИССИ управлява процесите по обработка на постъпилите жалби за разглеждане.
Самата преписка групира всички дейности по изпълнението на разглеждането на една жалба и обединява всички необходими ресурси, а именно:
   • Преписката с атрибутите й
   • Регистър на входящите и изходящите документ по преписката
   • Електронни копия на входящите и изходящи документи по преписката
   • Лица участници по преписката
   • Резолюции по преписката
   • Резолюции по документите
   • Задачи по преписката
   • Задачи – план за изпълнение на проверка със планирани срокове
   • Достъп до копие на досието на Изпълнителното дело:
      • Изпълнително дело
       • Номер
       • Съдебен изпълнител
       • Дата на образуване
       • Дата на прекратяване
       • Статус
       • Характер на производството
      • Лица по делото
      • Копие на регистрите:
       • входящи документи
       • изходящи документи
       • дневник на извършените действия

11.1. Създаване на нова преписка

След получаване на заповед за възлагане на проверка, инспекторът от ИЗСВ/финансовия инспектор създава нова проверка в ИССИ. 
От полето "Вид" се избира вида на проверката - планова или по жалба/сигнал.
В полето "Входящ номер" се изписва номерът, който е получила проверката при образуването ѝ.
Полето "Брой" дава възможност за образуване на няколко проверки едновременно, когато е приложимо.
В следващото поле се изписва номера на делото/делата, във връзка с които се образува проверката, когато е приложимо. Чрез добавяне на дело/дела, инспекторът от ИЗСВ/финансовият инспектор, който извършва проверката, получава достъп до информация относно хода на делото/делата, налична във входящия и в изходящия регистър на документите и в регистъра на извършените действия на съдебния изпълнител.

За отговорник по проверката се посочва инспекторът от ИЗСВ, съответно финансовият инспектор, който ще извършва проверката.
След избор на бутона "ОК" ИССИ образува нова проверка със зададените реквизити. Инспекторът от ИЗСВ, съответно финансовият инспектор, създал проверката, автоматично получава права за добавяне на нови документи и за достъп до добавените от други потребители към проверката документи.
Отговорникът по проверката има право да добавя и други инспектори, които да получат права за достъп до проверката, когато това е необходимо. Той добавя също проверяваният съдебен изпълнител/и. Потребител се добавя като се изпише името на лицето и се избере неговата роля. След избор на бутона "Добави" лицето се добавя към списъка на лицата по проверката, като се изписва неговото име, ролята му, идентификационен номер, когато е приложимо, и датата, на която е добавен потребителя. Съобразно избраната роля, потребителят получава съответните права от датата, на която е добавен като лице към проверката.
След регистрирането на нова проверка по постъпила жалба/сигнал срещу действията на конкретен съдебен изпълнител и добавяне на съдебния изпълнител като лице по проверката, съответният СИ получава уведомление от прототипа на системата на регистрирания си имейл адрес. В уведомлението се съдържа линк, който води до ИССИ и съобщението в нея, че срещу съдебният изпълнител има постъпила жалба/сигнал, въз основа на която е образувана проверка.
При регистриране на нова проверка, инспекторът от ИЗСВ може, при необходимост, да получи достъп до резултати от предходни проверки на дейността на проверявания съдебен изпълнител или на проверявано конкретно изпълнително дело. Достъпът се изисква от самия инспектор от ИЗСВ чрез прототипа на програмата. Информация относно налични в програмата (приключени) проверки на проверявания съдебен изпълнител или на проверявано конкретно изпълнително дело се намира чрез Модула за пълнотекстово търсене. Чрез него се осъществява търсене в наличната в прототипа на ИССИ информация на ключови думи - името и данни относно съдебния изпълнител или номера на делото.

Това действие му позволява да разгледа всички документи, които се съдържат в приключената проверка.
Чрез Модула за пълнотекстово търсене инспекторът от ИЗСВ/финансовия инспектор може също да установи, че има отворена проверка на дейността на съответния съдебен изпълнител и/или по съответно дело. В случай че проверката е регистрирана от инспектор от ИЗСВ, служебно се сезира главният инспектор. В случай че проверката е регистрирана от финансов инспектор, последният се уведомява и проверките продължават да съществуват паралелно.

11.2. Редакция на преписка

Инспекторът от ИЗСВ/финансовият инспектор имат непрекъснат достъп до отворената проверка и документите в нея. По всяко време та може да променят статуса на проверката на завършена, съответно приключена, да добавят документи или лица към нея.​​​​​​​