Responsive Image
Изпълнение на проект BG05SFOP001-3.001-0007-C03 „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система”
​​​​​​​

ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ“


 
Responsive Image


Информационната система на съдебното изпълнение ИССИ, е Web базирана система за осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес.

Специфичните цели за въвеждането на ИССИ са:  

  • Повишаване на гаранциите за справедлив изпълнителен процес.  
  • Оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги чрез осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които имат правен интерес.  
  • Разширяване на обхвата и повишаване на бързината и ефективността на контрола върху дейността на СИ чрез използване на данните в информационната система на изпълнителните производства.  
  • Създаване на по-добри възможности за мониторинг върху изпълнителните производства.  
  • Постигане на единна и кохерентна електронна среда между информационните системи на СИ и ИССИ.  
  • Подобряване в значителна степен ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение
Принципите при внедряване на ИССИ са:

     1. Да се стандартизират процесите в съдебното изпълнение
             - Единна номенклатура на документите
             - Задължителни атрибути при входиране
    2. ИССИ не замества наличните Информационни Системи
    3. ИССИ подобрява процесите за проверки и контрол
    4. ИССИ е съобразена с GDPR правилата
    5. Ежедневен обмен на данни
             - Превенция за антидатиране на документи
             - Актуален статус на дело и лицата по дело
    6. Мониторинг на съдебното изпълнение

Портал за достъп до електронните услуги на Министерство на Правосъдието на Република България.
Електронните услуги са от Информационната Система за Съдебно Изпълнение (ИССИ) на Инспектората към Министерство на Правосъдието.
Всички електронни услуги изискват идентификация и оторизация, посредством КЕП.