Responsive Image
 

Правилник за работа

 

Въведение

Настоящият правилник има за цел да даде общ поглед върху начина на работа на Информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ) и нейните възможности, и да послужи като помощна информация за потребителите на ИССИ - държавни съдебни изпълнители, частни съдебни изпълнители и контролните органи. Правилникът описва видовете потребители, техните специфични права и задължения при използване на ИССИ. Документът съдържа информация относно техническите възможности и функционалности на системата, които служат за генериране на справки на база наличната статистическа информация.


Списък на съкращенията

АИС Автоматизирана информационна система
ДК Дисциплинарна комисия
ДСИ Държавен съдебен изпълнител
ИЗСВ Инспекторат на министъра на правосъдието по ЗСВ
ЗСВ Закон за съдебната власт
ЗЧСИ Закон за частните съдебни изпълнители
ЧСИ Частни съдебни изпълнители
СИ Съдебен изпълнител
ИССИ Информационна система на съдебното изпълнение
ФЛ Физическо лице
ЮЛ Юридическо лице
МП Министерство на правосъдието
ДАЕУ Държавна агенция "Електронно управление"
 

Легални дефиниции

По смисъла на този правилник:
"ИССИ" е информационна система на съдебното изпълнение
"Отворена проверка" е всяка проверка от момента на регистрирането ѝ в ИССИ до нейното завършване/приключване;
"Завършена проверка" е всяка проверка, производството по която е приключило с акт, който подлежи на обжалване, и която е възможно да бъде отворена отново;
"Приключена проверка" е всяка проверка, по която има постановен окончателен и влязъл в сила акт;
"Електронно копие" е сканираното изображение на оригинален документ;
"Контролни органи" са инспекторите от ИЗСВ и финансовите инспектори по ЗЧСИ;
"Регистриране в ИССИ" е всяко действие по въвеждане на нова информация/документ в ИССИ.
 

Предназначение и цели на системата

Информационната система на съдебното изпълнение дава възможност за:
 • осъществяване на контролна дейност и на мониторинг чрез отдалечен достъп до данни относно изпълнителното производство, които се съдържат или до които може да бъде осъществен достъп чрез ИССИ;
 • обмен на информация и на документи относно изпълнителното производство между контролните органи и държавните и частните съдебни изпълнители чрез ИССИ;
 • поддържане на статистика относно образуването, движението и приключването на проверки върху дейността на държавните и частните съдебни изпълнители и генерирането на статистическа информация посредством ИССИ;
 • предоставяне на електронни услуги във връзка с изпълнителното производство.
 

Технически изисквания

Системата не изисква инсталация на клиентския компютър или да се добавят допълнителни Plug-In модули.
За десктоп компютри:
 • Компютър с поне 1GB свободна RAM памет
 • Резолюция на екрана: минимум 1024 х 768
 • Операционна система: Windows (всяка версия), MacOS (всяка версия), Linux (всяка версия с графичен интерфейс)
 • Браузъри (минимална версия):
 • Firefox 3.6+
 • Safari 4.0+
 • Opera (Current - 1 version)
 • Chrome (Current - 1 version)
 • IE 7-8-9
За таблети и смарт телефони
 • Операционна система (Windows Mobile, iOS, Android)
 • Браузъри: Всеки браузър поддържащ HTML 5

Типове потребители на системата

В Информационната система на съдебното изпълнение има 4 основни типа потребители, които имат различни роли. Основните типове потребители са:
 1. Инспектори от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт (ИЗСВ);
 2. Финансови инспектори по Закона за частните съдебни изпълнители;
 3. Държавен/частен съдебен изпълнител;
 4. Администратор.
Ролите на потребителите в системата са, както следва:
 
Наименование на ролята Права за достъп
1 Инспектор от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт
 • Образува нова проверка в системата;
 • Променя статуса на образуваните от него проверки;
 • Добавя документи към образуваните проверки;
 • Преглежда добавени от другите потребители документи;
 • Създава нова собствена задача в системата и въвежда срок за изпълнение;
 • Изисква документи от проверявания съдебен изпълнител;
 • Осъществява комуникация посредством ИССИ със съдебните изпълнители, с инспектори от ИЗСВ и с финансовите инспектори;
 • Осъществява достъп до приключени проверки, които са във връзка с осъществяваната от него текуща проверка;
2 Финансов инспектор по Закона за частните съдебни изпълнители
 • Образува нова проверка в системата;
 • Променя статуса на образуваните от него проверки;
 • Добавя документи към образуваните проверки;
 • Преглежда добавени от другите потребители документи;
 • Създава нова собствена задача в системата и въвежда срок за изпълнение;
 • Изисква документи от проверявания съдебен изпълнител;
 • Осъществява комуникация посредством ИССИ със съдебните изпълнители, с инспектори от ИЗСВ и с финансов инспектор по ЗЧСИ;
 • Осъществява достъп до приключени проверки, които са във връзка с осъществяваната от него текуща проверка;
3 Държавен/частен съдебен изпълнител
 • Преглежда документите, във връзка с които е образуваната проверка;
 • Прикачва нови документи, които се изискват от него;
 • Осъществява комуникация с контролните органи и получава уведомление посредством системата за образувана срещу него проверка, за добавени към нея документи и/или при други съществени обстоятелства;
4 Администратор на системата
 • Определя и актуализира правата на потребителите в системата
 • Изпълнява други действия по управление на системата, когато това е необходимо
 

Инспектори от Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт (ИЗСВ)


Всеки Инспектор от ИЗСВ има персонализиран профил в Информационната система на съдебното изпълнение. Основният екран, чрез който се осъществява достъп до системата е показан във фигура 1.

Фиг. 1

За вписване в системата, са нужни отребителско име и парола.
След вписване в системата инспекторът от ИЗСВ вижда начален екран, на който са показани основните модули на системата и календар със събитията.


Календар със събития

Всеки инспектор от ИЗСВ може да създаде нова задача/събитие. За целта инспекторът избира от менюто създаване на нова задача/събитие и попълва изискуемите реквизити (фиг. 2).


​​​​​​​Фиг. 2

Всяка задача/събитие се наименова, с цел да подсеща същността на изискуемото действие или предстоящото събитие. Инспекторите от ИЗСВ могат да създават собствени задачи, изпълнението на които е дължимо от съответния инспектор, създал задачата.
От полето "Тип" се избира вида на задачата/събитието. Номенклатурата на задачите/събитията не е изчерпателна и може да бъде допълвана във времето.
Полето "Предполагаема дата на свършване" подсказва, че просрочването на задачата не е свързано с автоматично действие или отговор от системата, а служи единствено за справочни цели и за напомняне. При избор на полето се отваря календар, от който се въвежда датата, на която планираме задачата да бъде завършена или събитието да настъпи.
В полето "Относно дело" може да се добави номера на делото, съответно проверката, към която се отнася съответната задача/събитие. Следващото поле дава възможност да се добави и конкретно лице, във връзка с което се извършва съответната задача или настъпва съответното събитие.
Изборът на приоритет на задачата/събитието спомага за по-лесно планиране, тъй като календарът със задачи/събития позволява подреждането им по приоритет, съответно по-лесното планиране за приключване на по-съществените задачи.
Полето "Статус" индикира за хода на развитие на задачата, съответно се променя в хода на изпълнението и приключването ѝ.
Полето "Описание" съдържа детайлна информация относно същността на задачата/събитието и дължимите действия, като поддържа възможност за прикачване на файл/ове.
След създаване на задачата/събитието, системата автоматично го добавя и визуализира в календара. Календарът позволява подреждането на задачите/събитията по различни критерии, включително по тип, приоритет и дата (фигура 3).


Фиг. 3

Всеки инспектор от ИЗСВ може да създава задача и за проверявания от него съдебен изпълнител. Чрез задачата инспекторът от ИЗСВ може да поставя срок на съдебния изпълнител за предоставяне на информация посредством ИССИ.
Главният инспектор също може да поставя задачи на инспекторите от ИЗСВ. За целта, главният инспектор създава задача по реда, описан по-горе, като посочва в полето "Адресирано до" името на съответния инспектор от ИЗСВ.
При създаване на задача, адресирана до друг потребител в системата се задава инструктивен срок за изпълнението й.
Първоначално зададеният срок може да бъде променян неограничен брой пъти.
След изпълнението на задачата и промяната на статуса ѝ на изпълнена, задачата се заличава от календара със задачи/събития.
Инспекторът от ИЗСВ може да прави справки относно възложените от/на него задачи. При визуализиране на списъка със задачите, в червено се оцветяват тези, чийто краен срок е изтекъл, без те да са приключени. В синьо са задачите, чийто краен срок предстои да изтече. Списъкът със задачи може да се подрежда по различни критерии, включително дата на създаване, краен срок за изпълнение на задачата, наименование и други.
 

Създаване, управление и приключване на проверка в ИССИ

След получаване на заповед за възлагане на проверка, инспекторът от ИЗСВ създава нова проверка в ИССИ (фигура 4).