Responsive Image

Електронни услуги за граждани и бизнеса:


1. Предоставяне на справка за изведен и връчен документ от изходящия регистър на деловодство на съдебен изпълнител
2. Предоставяне на справка за входящ документ с достоверна дата от входящия регистър на деловодство на съдебен изпълнител
3. Предоставяне на справка за наложени възбрани от съдебен изпълнител
4. Предоставяне на справка за изведени писма за уведомяване на ипотекарния кредитор от деловодството на съдебен изпълнител
5. Предоставяне на справка за изведени за регистрация в съда протоколи за разгласа на продажбите на движими и недвижими вещи от деловодството на съдебен изпълнител
6. Предоставяне на справка за начислени такси и разноски от съдебен изпълнител
7. Предоставяне на справка за постъпили и преведени суми по изпълнително дело


Електронни услуги на контролните органи и на съдебните изпълнители за извършване на справки относно:


1. Предоставяне на справка за изведен и връчен документ от изходящия регистър на деловодство на съдебен изпълнител
2. Предоставяне на справка за входящ документ с достоверна дата от входящия регистър на деловодство на съдебен изпълнител
3. Предоставяне на справка за наложени възбрани от съдебен изпълнител
4. Предоставяне на справка за изведени писма за уведомяване на ипотекарния кредитор от деловодството на съдебен изпълнител
5. Предоставяне на справка за изведени за регистрация в съда протоколи за разгласа на продажбите на движими и недвижими вещи от деловодство на съдебен изпълнител
6. Предоставяне на справка за начислени такси и разноски от съдебен изпълнител
7. Предоставяне на справка за постъпили и преведени суми по изпълнително дело
8. Предоставяне на справка относно постъпили жалби до министъра на правосъдието и до Съвета на КЧСИ срещу действия на съдебните изпълнители
9. Предоставяне на справка относно постъпили жалби до Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители срещу действия на съдебните изпълнители
10. Предоставяне на справка за въведени в регистрите жалби срещу съдебния изпълнител
11. Предоставяне на справка относно изведени писма до окръжния съд с приложено копие от делото
12. Предоставяне на справка относно въведени заповеди на министъра на правосъдието или писма до председателите на районните съдилища, съответно решения на Съвета на КЧСИ за проверка на съответния съдебен изпълнител
13. Предоставяне на справка относно въведени писма до председателите на районните съдилища
14. Предоставяне на справка относно въведени решения на Съвета на КЧСИ за проверка на съответния съдебен изпълнител